Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Beste (toekomstige) relatie,

In dit document geven wij u informatie hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden van u ontvangen.

Uw persoonsgegevens

Afhankelijk van de door u gevraagde dienst(en) kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u en eventueel uw partner en kinderen nodig hebben. Deze persoonsgegevens vragen wij dan ook bij u op.

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

De gegevens die wij van u ontvangen gebruiken wij enkel voor de door u gevraagde dienst en het geven van advies. Hiervoor maken wij gebruik van diverse betrouwbare softwareprogramma’s. Voor zover van toepassing zijn hiervoor verwerkersovereenkomsten opgesteld.

Voor de gegevensuitwisseling met de belastingdienst maken wij gebruik van een PKIoverheidscertificaat. Dit certificaat bevat gegevens die nodig zijn voor beveiligd internetverkeer. Daarnaast vindt er met de belastingdienst nog altijd gegevensuitwisseling plaats via de e-mail en op papier. Hiervan stellen wij u uiteraard altijd op de hoogte.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Het bewaren van uw gegevens

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Gezien de fiscale bewaarplicht van 7 jaar en voor onroerende zaken en elektronische diensten van 10 jaar vernietigen wij deze uiterlijk na 10 jaar. Indien gewenst kunnen wij u deze gegevens ook aan u teruggeven in plaats van te vernietigen.

Uw rechten

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Daarnaast heeft u nog andere rechten:

  1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
  2. Indien u meent dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit op prijs, omdat wij alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
  3. Indien u niet meer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie geregistreerd houden, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
  4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij gehoor geven.
  5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden naar een derde (bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank). Na ontvangst van uw verzoek zullen wij dit zo spoedig mogelijk uitvoeren.
  6. Indien wij van derden persoonlijke informatie van of over u ontvangen (bijvoorbeeld van uw bank, accountant of andere financieel adviseurs), dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben verkregen.

Vragen en/of klachten

Zoals hierboven aangegeven, gaan wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om.

Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Heeft u klachten over de manier waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen. Wij zullen deze klacht in behandeling nemen en samen met u naar een voor beide partijen goede, acceptabele oplossing zoeken.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij:

de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl